Stakeholders and investors

The owner of 100% shares of Smart Credit UCO is Hayasa Investments LLC, which acts for and on behalf of APRICO closed-end non-public contractual investment fund.

 

STATEMENT ON INFORMATION PROVISION

Each shareholder of Smart Credit UCO LLC has the right to receive copies of the company's last annual report and external audit report pursuant to Article 43 (4) of the Law of the Republic of Armenia on Banks and Banking.

Each shareholder holding 2% or more of the Company's voting shares shall have the right to receive the information set forth in Article 43 (4) and 43 (5) of the Republic of Armenia Law on Banking.

The law can be found below.https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80071

The date and procedure of the annual meeting, as well as the procedure for notification about the annual meeting, the list of materials provided to the shareholders, shall be determined by the Board of Smart Credit UCO LLC in accordance with the requirements of the law and the charter of the company.

Smart Credit UCO LLC is obliged to hold an annual general meeting of shareholders each year. The annual general meeting shall be convened at least once a year, in the manner prescribed by law.

The above-mentioned information is provided free of charge by the Company within 3 business days of receipt of the participant's written application (within 5 business days in case of postal delivery). The written application may be submitted in the following ways: in person at the Company’s office, by email at [email protected], or by mail at Address: Hrachya Kochar 27, 55 non-residential area, Yerevan, 0012, Armenia

Էջը թարմացվել է 19.02.2020թ.

Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏