Useful links

ABCfinance.am was created by the Central Bank of Armenia as a publicly easily-accessible way of enhancing financial literacy and skills.

The purpose of the resource is to help everyone receive clear, impartial and reliable information and to make sound and effective personal finance decisions, be financially sound and protect their rights.

Link: www.abcfinance.am

 

The website of Central Bank of Armenia is: www.cba.am

 

Fininfo.am is the financial directory of customers, where the customer can search and compare the most popular services offered by Armenian financial organizations.

 

The information on the website is filled in directly by the financial organizations, and the accuracy of the data is monitored by the Central Bank of Armenia. Link: www.fininfo.am

Էջը թարմացվել է 20.02.2020թ.  

Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏