Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.

որտեղ՝

i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR).
A - կրեդիտի գումարը (կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի սկզբնական գումարը).
n - կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը.
N - կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը.
Kn-կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը.
Dn-կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով.
i -ն՝ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, կարող է հաշվարկվել, եթե հավասարման մյուս տվյալները հայտնի են կրեդիտավորման պայմանագրից կամ այլ կերպ:

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակներ

Օրինակ 1


Սպառողական վարկի պայմանները`
Տրամադրվող գումար` 600,000 ՀՀ դրամ
Անվանական տարեկան տոկոսադրույք (հաստատուն)` 22% հաշվարկված վարկի մնացորդի վրա
Մարման ժամկետ` 24 ամիս կամ 730 օր
Մարման կարգ` ամսական հավասարաչափ մարումներ (անուիտետային):
Տրամադրման վճար` 6,000 ՀՀ դրամ,
Կանխիկացման վճար՝ 1,800 ՀՀ դրամ,
Ամսական սպասարկման վճար` 3,000 ՀՀ դրամ,
Վարկի տրամադրման օր` 12 փետրվար, 2019թ.
Առաջին մարման օր` 12 փետրվար, 2021թ.
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք` 39% 

 

Օրինակ 2

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման վարկի պայմանները`
Մեքենայի արժեքը՝ 4,950,000 ՀՀ դրամ,
Տրամադրվող գումար` 3,300,000 ՀՀ դրամ
Անվանական տարեկան տոկոսադրույք (հաստատուն)` 18% հաշվարկված վարկի մնացորդի վրա
Մարման ժամկետ` 60 ամիս կամ 1825 օր
Մարման կարգ` ամսական հավասարաչափ մարումներ (անուիտետային):
Գնահատման վճար՝ 7,000 ՀՀ դրամ,
ՃՈ գրավի գրանցման վճար՝ 2,000 ՀՀ դրամ,
ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն՝ 123,750 ՀՀ դրամ,
Տրամադրման վճար` 10,000 ՀՀ դրամ,
Կանխիկացման վճար՝ 9,900 ՀՀ դրամ,
Ամսական սպասարկման վճար` 500 ՀՀ դրամ,
Վարկի տրամադրման օր` 15 փետրվար, 2019թ.
Առաջին մարման օր` 15 փետրվար, 2024թ.
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք` 33,29%

Էջը թարմացվել է  03.02.2019թ.

Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏