pin ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար 27
telephone +374 60 52 22 25
search
Ավտովարկեր

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման վարկ

Ստացեք մեքենայի գրավով վարկ ընդամենը 1 աշխատանքային օրում
ստանալ վարկ
տարեկան տոկոսադրույք 22%
Առավելագույն գումար 10,000,000 amd
վարկի ժամկետ 60 ամիս
պայմաններ
Վարկի նպատակը Ավտոմեքենայի ձեռքբերում
Արժույթը ՀՀ դրամ
Գումարը 1,000,000 - 10,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը 6 - 60 ամիս
Վարկ գրավ հարաբերակցությունը մինչև 80%
Տոկոսադրույքը 22%
Փաստացի տոկոսադրույքը 27,73% - 50,03% (կախված մեքենայի գնից և վարկի չափից)
Մեքենայի տարեթիվը 2006 և բարձր
Միանվագ միջնորդավճար 2%, նվազագույնը՝ 30,000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար Վարկի գումարի 0.1%, նվազագույնը՝ 7,500 ՀՀ դրամ
Տույժեր, տուգանքներ Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0.13%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0.13%
Այլ ծախսեր ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն վարկի ամբողջ ընթացքում - մեքենայի գնահատված շուկայական արժեքի 2,5%
Գրավի իրավունքի պետական գրանցում - ԱՆՎՃԱՐ
Մեքենայի գնահատում - ԱՆՎՃԱՐ
Տրամադրման կարգը Կանխիկ կամ անկանխիկ
Վարկի և տոկոսների մարման եղանակը Անուիտետային
Մայր գումարի և տոկոսագումարների մարման հաճախականություն Ամսական
Վարկի ապահովվածությունը - Գրավադրվող ավտոմեքենան (ձեռք բերվող ավտոմեքենան)
- Երրորդ անձի երաշխավորություն (անհրաժեշտության դեպքում)
Վարկի մերժման պատճառները - դիմելու պահին այլ գործող ժամկետանց վարկի առկայությունը,
- բացասական վարկային պատմությունը,
- վարկը մարելու համար անբավարար եկամուտները,
- անարժանահավատ տեղեկությունների տրամադրումը,
- սնանկ ճանաչված լինելը,
- հաճախորդի եկամտի աղբյուրի ռիսկային ոլորտ,
- միևնույն ընտանիքի անդամների միջև գործարքները,
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը 1 աշխատանքային օր
Տրամադրման ժամկետը 1-3 աշխատանքային օր
Հայտի մերժում Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Կազմակերպությանը չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Կազմակերպությունը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ
ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՐՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ
ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է : ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԿԼԻՆԻ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=consumer&credtype=car
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ և ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ` https://smartcredit.am/hy/annual-effective-rate
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԻ ԺԱՄԿԵՏԻՑ ՇՈՒՏ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ (ՄԱՐԵԼՈՒ) ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ԱՅԴ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱև ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՐԵՆ ՆՎԱԶԵՑՎՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍԸ և ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԿԻՐԱՌՎԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (ՏՈՒՅԺ ԿԱՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՎԻՃԱԿԸ ՎԱՏԹԱՐԱՑՆՈՂ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՅԼ ՄԻՋՈՑ): ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍԻՑ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՐԵՆ ԵՆԹԱԿԱ ՉԵՆ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՀԵՏևՅԱԼ ԾԱԽՍԵՐԸ` ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԸ, ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԻԱՆՎԱԳ, ՎԱՐԿԻ ԿԱՆԽԻԿԱՑՄԱՆ, ՎԱՐԿԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԸ։ ՆՇՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ ԿԱՐՈՂ Է ՕԳՏՎԵԼ ՄԻՆՉև 15 ՄԼՆ ՀՀ ԴՐԱՄ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԴԵՊՔՈՒՄ։
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Անձնագիր և սոցքարտ, կամ նույնականացման քարտ
Տեխանձնագիր
Տրանսպորտային միջոցի սեփականության վկայագիր
Գնահատման ակտ
Ապահովագրական պոլիս
Այլ փաստաթղթեր անհրաժեշտության դեպքում
Էջը թարմացվել է՝ 16.02.2021 23:24
Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏