Սակագներ

Սմարթ Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՍՊԸ ծառայությունների սակագներն են`

 

1. Անկանխիկ տրամադրվող վարկերի փոխանցումներ

Ընկերության հետ համագործակցող բանկերում հաշիվ ունեցող հաճախորդների հաշիվներին՝
ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ                                                                                                                                                                                                Անվճար
ՀՀ դրամ                                          Անվճար
այլ բանկեր
ԱՄՆ դոլար, Եվրո                                                                                                                                                             Անվճար
ՀՀ դրամ                                            Անվճար

 

2. Քաղվածքների տրամադրում  (տրամադրվում են նույն պահին)

Պարբերականությունը                                                                                                                                                                  Սակագինը
ամսական 1 անգամ                                                                                                                                                                         Անվճար
հաջորդ յուրաքանչյուր անգամը                                                                                                                                                                         Անվճար

 

3. Վարկի պայմանների վերանայում

Վարկատեսակը                                                                                              Սակագինը
Անգրավ վարկերի ժամկետի փոփոխություն                                                                                           5,000 ՀՀ դրամ
Գրավով ապահովված վարկերի ժամկետի փոփոխություն                                                                                         10,000 ՀՀ դրամ
Վարկային պայմանագրով սահմանված պայմանների փոփոխություն (ֆիզ․ անձ)                                                                                          5,000 ՀՀ դրամ
Վարկային պայմանագրով սահմանված պայմանների փոփոխություն (իրավ․ անձ կամ Ա/Ձ)                                                                                        10,000 ՀՀ դրամ
Վարկի մայր գումարի վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի տրամադրում                                                                                          5,000 ՀՀ դրամ

Վարկային պայմանագրի ապահովվածությունը հանդիսացող երաշխավոր անձի

կամ համավարկառուի փոփոխություն կամ երաշխավորության դադարեցում 

                                                                                       10,000 ՀՀ դրամ

 


4. Վարկերի/ գրավների հետ կապված սակագներ

Ծառայությունը Սակագինը
Գրավադրված տրասպորտային միջոցը ՀՀ տարածքից դուրս հանելու թույլտվության տրամադրում   40,000 ՀՀ դրամ

Գրավադրված անշարժ կամ շարժական գույքի սեփականության վկայականում փոփոխություններ (այդ թվում օտարման) կատարելու թույլտվության տրամադրում ,

(բացառությամբ ժառանգության ճանաչման հետևանքով առաջացած փոփոխությունների) ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար                                              

 

10,000 ՀՀ դրամ

 

Գրավադրված   անշարժ կամ շարժական գույքի սեփականության վկայականում փոփոխություններ (այդ թվում օտարման) կատարելու թույլտվության տրամադրում ,

(բացառությամբ ժառանգության ճանաչման հետևանքով առաջացած փոփոխությունների) իրավաբանական  անձ հաճախորդների համար 

  20,000 ՀՀ դրամ
Գրավադրված տրանսպորտային միջոցի հաշվառման հաշվառման համարանիշի փոփոխություն կատարելու թույլտվության տրամադրում   10,000 ՀՀ դրամ
Գրավադրված յուրաքանչյուր գույքի մասնակի ազատման թույլտվության տրամադրում    10,000 ՀՀ դրամ
Ավտովարկ վարկատեսակի հայտի ուսումնասիրության վճար   5,000 ՀՀ դրամ
Ավտոմեքենայի նախնական գնահատման վճար    Անվճար
Ավտոմեքենայի վերջնական գնահատման վճար

 

10,000 ՀՀ դրամ

                                                                                                                  

 Գրավադրված գույքը վարձակալության հանձնելու թույլտվության տրամադրում                                                                                                                                               

20,000 ՀՀ դրամ
 Տեղեկանքների տրամադրում                                                                                                                                                                                                                                5,000 ՀՀ դրամ
Աուդիտորոկան հարցման պատասխաններ                                                                                                                                                                                                             10,000 ՀՀ դրամ
Քոբրենդային քարտային հաշվի բացման վճար                                                                                                                                                                                                         3,000 ՀՀ դրամ

                                                                                                                                                             

1.    Սույն հրամանի սակագները չեն տարածվում Վարկային պայմանագրերով Վարկառուների կողմից սահմանված իրավունքներից օգտվելու դեպքերում։
2.    Առանձին դեպքերում կարող են կիրառվել այլ սակագներ, որոնք սահմանվում են այլ փաստաթղթերով և պայմանագրերով։
3.    Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում՝ 
•    հաճախորդի կողմից սխալ ցուցումների արդյունքում առաջացած հետևանքների համար,
•    կապի միջոցների անսարքության դեպքում առաջացած հետևանքների համար, 
•    անհաղթահարելի ուժ ունեցող (ֆորս-մաժոր) իրավիճակների դեպքում առաջացած հետևանքների համար։
4.    Ընկերությունը կարող է գործող սակագներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, որոնց մասին ծանուցում է հաճախորդներին, փոփոխությունների և լրացումների տեքստը ընկերության տարածքում կամ ինտերնետային կայքում հասանելի դարձնելու միջոցով։

 

 

Էջը թարմացվել է 01.04.2024թ.

Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏