տարեկան տոկոսադրույք 12-18%
Փաստացի տոկոսադրույք (18 - 29) %
Առավելագույն գումար 25,000,000
վարկի ժամկետ 48 - 120 ամիս
պայմաններ
Նպատակը Առևտրային նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերում
Արժույթ ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
Նվազագույն գումար 1,000,000 ՀՀ դրամ
2,000
Առավելագույն գումար 25,000,000ՀՀ դրամ
50,000 ԱՄՆ դոլար
Ժամկետ (ամիս) 48 - 120
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 15 - 18% ՀՀ դրամով վարկի դեպքում
12-16% ԱՄՆ դոլարով վարկի դեպքում
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 21 - 29% ՀՀ դրամով վարկի դեպքում
18 - 26% ԱՄՆ դոլարով վարկի դեպքում
Միանվագ միջնորդավճար 2% (նվազագույնը 40,000 ՀՀ դրամ) (հաշվարկվում է տրամադրվող գումարից)
Ամսական սպասարկման վճար 0,25% (հաշվարկվում է վարկի պայմանագրային գումարից)
Վարկառուին, համավարկառուին և երաշխավորին ներկայացվող պահանջներ ՀՀ-ում գրանցված և գործունեություն ծավալող Իրավաբանանական անձ
Երաշխավոր(ներ)ը՝ ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ 21 – 65 տարեկան (վարկի տրամադրման պահին)
Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ Ընդունելի է նաև վարկային պատմության բացակայությունը
Նախորդող 24 ամիսների ընթացքում դասակարգումների առավելագույն քանակը 5
Նախորդող 24 ամիսների ընթացքում ուշացրած օրերի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 100 օրը
Ապահովվածություն (գրավ) Բնակարան, բնակելի տուն, հողատարածք կամ բիզնես տարածք
Կարող է պահանջվել ֆիզիկական երաշխավորություն
Գրավի առարկայի նկատմամբ պահանջներ Գրավը պետք է գտնվի Երևան, Էջմիածին Աբովյան կամ Արմավիր քաղաքներում
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցությունը 80%
Հիմք է ընդունվում ընկերության հետ համագործակցող անկախ գնահատող ընկերությունների (հավելված 1) կողմից գնահատված շուկայական արժեքը
Տրամադրման եղանակը Կանխիկ կամ անկանխիկ (կախված նպատակից՝ վարկառուի կամ վաճառողի հաշվին փոխանցելու միջոցով) եղանակով
Մարման եղանակը Անուիտետային
Վարկի ձևակերպման վայր Ընկերության գլխամասային գրասենյակ
Ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի օրական տույժ 0,13 %
Գրավի ապահովագրություն Գրավի ապահովագրություն շուկայական արժեքի չափով, մինչև վարկի ավարտը յուրաքանչյուր տարի
Հաստատման վավերականության ժամկետ 60 օր
Որոշման կայացման ժամկետ Բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 3 օրվա ընթացքում
Պետական տուրքեր և այլ ծախսեր Միասնական տեղեկանք` սկսած 10.000 ՀՀ դրամ
Նոտարական վավերացման վճարներ` 15.000-40.000 ՀՀ դրամ
Գրավի պետական գրանցման վճար` մինչև 45.000 ՀՀ դրամ
Գույքի ապահովագրության վճար` 0.15%-0.2% գնահատված շուկայական արժեքից
Հայտի մերժում Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Կազմակերպությանը չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Կազմակերպությունը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում:
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Անձնագիր, սոցիալական քարտ (նույնականացման քարտ)
Գրավի սեփականության վկայական
Գրավի սեփականության հիմքեր
Գրավի սեփականատիրոջ կամ սեփականատերերի անձնագրեր և սոցիալական քարտեր
Ամուսնության, ամուսնալուծության, մահվան կամ ծննդյան վկայականներ (անհրաժեշտության դեպքում)
Եկամուտները հավաստող փաստաթղթեր
Գույքի գնահատման նախնական հաշվետվություն (տես գնահատողների ցանկը)
Այլ փաստաթղթեր անհրաժեշտության դեպքում
Անձնագիր, սոցիալական քարտ (նույնականացման քարտ)
Պետ․ ռեգիստրի գրանցման վկայական
Հիմնադիրների անձնագրեր, սոց քարտեր
Էջը թարմացվել է՝ 30.09.2021 13:12
Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏