տարեկան տոկոսադրույք 19%
Փաստացի տոկոսադրույք (50 - 70) %
Առավելագույն գումար 2,000,000
վարկի ժամկետ 3 ամիս
պայմաններ
Արժույթ ՀՀ դրամ
Նվազագույն գումար 200,000
Առավելագույն գումար 2,000,000
Ժամկետ (ամիս) 3
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 19%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք (50 - 70)%
Միանվագ միջնորդավճար (հաշվարկվում է տրամադրվող գումարից) 5%
Ամսական սպասարկման վճար (հաշվարկվում է վարկի մնացորդից) 0%
Վարկառուին և երաշխավորին ներկայացվող պահանջներ ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ
21 – 65 տարեկան (վարկի տրամադրման պահին)
Վարկառուն պետք է հանդիսանա նշված ընկերությունների կամ ոլորտների աշխատակից ՀՀ պետական համակարգ
ՀՀ Ֆինանսաբանկային, ապահովագրական, աուդիտորական ընկերություններ, ֆոնդեր և բորսաներ
«ՀԷՑ» ՓԲԸ,«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ,«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ
Հանքարդյունաբերություն
ՏՏ ոլորտ
Իրավաբանական ծառայություններ մատուցող ընկերություններ (այդ թվում փաստաբաններ և սնանկության կառավարիչներ)
կամ, նվազագույնը 12 ամիս անշարժ գույքի հիփոթեքային վարկ սպասարկող ՀՀ քաղաքացի
Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ Նվազագույնը 12 ամիս գործող վարկային պատմություն
Առանց գրավի (անշարժ և շարժական գույք, ոսկյա իրեր,ավանդ/պարտատոմսեր/բանկային հաշիվներին եղած գումար) վարկերով ծանրաբեռնվածությունը 3,000,000 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում պարտադիր 1 ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորություն
Նախորդող 24 ամիսների ընթացքում դասակարգումների առավելագույն քանակը 4
Նախորդող 24 ամիսների ընթացքում ուշացրած օրերի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 30 օրը
Նախորդող 1 ամիսվա ընթացքում այլ ֆինանսական կազմակերպություններում կատարված նոր վարկային հարցումների քանակը ոչ ավել քան 10
Տրամադրման եղանակը Անկանխիկ
Մարման եղանակը Տոկոսագումարի վճարումները ամսական, մայր գումարը՝ ժամկետի վերջում
Ապահովվածություն Վարկարժանության գնահատական
Մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում կարող է պահանջվել նաև ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորություն, իսկ 1,000,000 ՀՀ դրամից ավելի վարկերի դեպքում նվազագույնը 1 ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորությունը պարտադիր է
Ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի օրական տույժ 0,13%
Հաստատման վավերականության ժամկետ 30 օր
Որոշման կայացման ժամկետ 1 օր
Վարկի ձևակերպման վայր Ընկերության գլխամասային գրասենյակ
Հաճախորդին որոշման մասին տեղեկացման ժամկետը Վարկային հայտի հաստատման օրը
Վարկի տրամադրման ժամկետը Վարկը հաստատելուց 1 օրվա ընթացքում
Հայտի մերժում Հայտի մերժման պատճառ կարող է հանդիսանալ հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը, վարկային ծանրաբեռնվածությունը, ներկայացված փաստաթղթերի և տեղեկությունների անարժանահավատ լինելը
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է : ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԿԼԻՆԻ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է fininfo.am
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ և ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ` https://smartcredit.am/hy/annual-effective-rate
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԻ ԺԱՄԿԵՏԻՑ ՇՈՒՏ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ (ՄԱՐԵԼՈՒ) ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ԱՅԴ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱև ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՐԵՆ ՆՎԱԶԵՑՎՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍԸ և ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԿԻՐԱՌՎԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (ՏՈՒՅԺ ԿԱՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՎԻՃԱԿԸ ՎԱՏԹԱՐԱՑՆՈՂ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՅԼ ՄԻՋՈՑ): ՆՇՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ ԿԱՐՈՂ Է ՕԳՏՎԵԼ ՄԻՆՉև 15 ՄԼՆ ՀՀ ԴՐԱՄ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԴԵՊՔՈՒՄ
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
1. Վարկառուի և անհրաժեշտության դեպքում երաշխավորի անձնագրեր և սոցքարտեր կամ Նույնականացման քարտեր
2․ Այլ փաստաթղթեր անհրաժեշտության դեպքում
Էջը թարմացվել է՝ 06.02.2023 12:14
Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏