pin ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար 27
telephone +374 60 52 22 25
search
տարեկան տոկոսադրույք 12%-18%
Առավելագույն գումար 50,000,000 amd
վարկի ժամկետ 120 ամիս
պայմաններ
Վարկի նպատակը Անշարժ գույքի վերանորոգում
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ
Տրամադրման կարգը կանխիկ և անկանխիկ
Գումարը 5,000,000 - 50,000,000 ՀՀ դրամ
USD 10,000 - USD 100,000
EURO 8,000 - EURO 88,000
Վարկի ժամկետը 12 - 120 ամիս
Վարկ/Գրավ հարաբերությունը գույքի շուկայական արժեքի նկատմամբ մինչև 80%, Երևանում
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը ՀՀ դրամով՝ 18%
USD 14%
EUR 12%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 18.4% - 30.91%
Ամսական սպասարկման վճար վարկի գումարի 0.25%-ի չափով, նվազագույնը` 5,000 ՀՀ դրամ
միանվագ միջնորդավճար 2%
Վարկի և տոկոսների մարման եղանակը անուիտետ
Մայր գումարի և տոկոսագումարների մարման հաճախականություն Ամսական
Տույժեր, տուգանքներ Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,13%,
ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,13%
Պետական տուրքեր և այլ ծախսեր Միասնական տեղեկանք` սկսած 10.000 ՀՀ դրամ
Նոտարական վավերացման վճարներ` 15.000-40.000 ՀՀ դրամ
Գրավի պետական գրանցման վճար` մինչև 45.000 ՀՀ դրամ
Գույքի ապահովագրության վճար` 0.15%-0.2% գնահատված շուկայական արժեքից
Վարկի ապահովվածությունը Վերանորոգվող կամ այլ անշարժ գույք
Երաշխավորություն Անհրաժեշտության դեպքում կարող է պահանջվել նաև ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություններ
Ապահովագրություն Անշարժ գույքը ապահովագրվում է յուրաքանչյուր տարի անշարժ գույքի գնահատված շուկայական արժեքի չափով (տես ապահովագրողների ցանկը)
Վարկառուին ներկայացվող պահանջները 21 տարին լրացած Հայաստանի ռեզիդենտները, որոնք վարկի սպասարկման ընթացքում չեն բոլորի 70 տարեկանը
Որոշման կայացման ժամկետը Որոշումը կայացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Հայտի մերժում Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Կազմակերպությանը չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը, չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Կազմակերպությունը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում:
Վարկի վաղաժամկետ մարման տուգանք Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում վճարման ենթակա տուգանքը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ.
Պայմանագրի գործողության առաջին տարվա ընթացքում վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում Վարկառուն վճարում է տուգանք՝ մարվող գումարի 0,6 (զրո ամբողջ վեց տասնորդական) տոկոսի չափով,
Պայմանագրի գործողության երկրորդ տարվա ընթացքում վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում Վարկառուն վճարում է տուգանք՝ մարվող գումարի 0,4 (զրո ամբողջ չորս տասնորդական) տոկոսի չափով,
Պայմանագրի գործողության երրորդ տարվա ընթացքում վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում Վարկառուն վճարում է տուգանք՝ մարվող գումարի 0,2 (զրո ամբողջ երկու տասնորդական) տոկոսի չափով,
Պայմանագրի գործողության երրորդ տարվա ավարտից հետո վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում Վարկառուն տուգանք չի վճարում: Ընդ որում, Վարկառուից վաղաժամկետ մարման տույժ չի գանձվում այն գումարի նկատմամբ, որը չի գերազանցում վաղաժամկետ մարման պահին հաջորդող 12 ամիսների համար մարման ժամանակացույցով նախատեսված վարկի մայր գումարի հանրագումարը:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:
ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՐՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:
ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է : ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԿԼԻՆԻ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=mortgage
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ և ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ` https://smartcredit.am/hy/annual-effective-rate
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Անձնագիր և Սոց.քարտ կամ նույնականացման քարտ
Սեփականության վկայական
Սեփականության իրավունքի ծագման հիմքերը
Տեղեկանք աշխատանքի վայրից կամ եկամուտները հավաստող այլ փաստաթղթեր
Գույքի գնահատման նախնական հաշվետվություն
Այլ փաստաթղթեր անհրաժեշտության դեպքում
Էջը թարմացվել է՝ 05.06.2020 15:37
Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏